Promocje
Producenci

kolekcja wiosenna trampki

 

Regulamin

REGULAMIN

 

 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

Sklep internetowy Happy Feet – Obuwie Dziecięce działający pod adresem http://szczesliwestopki.pl prowadzony jest przez podmiot:

 

Edyta Kościelnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce

ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów

NIP: 5492252737

REGON: 5492252737

 

adres do zwrotów:

ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów

 

kontakt:

tel. +48 602 340 283

e-mail: szczesliwestopki@gmail.com

 

Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 


Sprzedawcapodmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedawcą jestEdyta Kościelnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów, NIP: 5492252737, REGON: 5492252737, tel. +48 602 340 283,
e-mail: szczesliwestopki@gmail.com

Dzień roboczy jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze Sklepu internetowego
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego

Konto– elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Regulamin– niniejszy regulamin działalności sklepu internetowego Happy Feet – Obuwie Dziecięce działającego pod adresem internetowym http://szczesliwestopki.pl.

Serwis internetowy”, „Sklep internetowy”, „Serwis”, „Sklep”– polską platformę internetową dostępną pod adresem http://szczesliwestopki.pl służącą do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Internetu

Towar– rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Serwis służy do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Internetu.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku
  w godzinach 09:00 – 17:00, za pomo
  cą telefonu lub poczty elektronicznej – dane
  do kontaktu: tel. +48
  602 340 283, e-mail: szczesliwestopki@gmail.com. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.

 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione Towary, ale Klientom przysługuje prawo do korzystania z rękojmi za wady rzeczy.

 5. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu, są określone przy każdym Towarze na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.

 6. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:

 1. dostęp do Internetu;

 2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);

 3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

 4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;

 5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest dobrowolne.

 2. Serwis umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu zarówno po bezpłatnym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na swoje Konto, jak i bez konieczności rejestracji Konta.

 3. Rejestracja Konta lub złożenie zamówienia i dokonanie zakupu jest dozwolone dla osób od 13 roku życia. W tym zakresie korzystanie z Serwisu przez małoletnich jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 4. Rejestracja Konta umożliwia dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.

 5. Rejestrując się lub składając zamówienie bez rejestracji Konta, Klient gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.

 6. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest administrator danych osobowych, którym jest Sprzedawca.

 7. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 8. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

 9. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Sprzedawcy w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.

 10. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 

 1. REJESTRACJA KONTA

 

 1. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie internetowym należy:

  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracji uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, powtórzenie wpisanego hasła. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.

  2. zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego,

  3. wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedawcę świadczenia drogą elektroniczną, polegającego na założeniu Konta oraz realizacji i obsługi zamówień, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym.

 3. Aktywowanie Konta następuje po potwierdzeniu przez Klienta dokonanej rejestracji, co należy uczynić poprzez otwarcie linku aktywacyjnego przesłanego przez Sprzedawcę wraz z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, przy czym po dokonaniu rejestracji, dane te mogą być przez Klienta zmienione.

 5. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne.

 6. W celu usunięcia Konta ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej: szczesliwestopki@gmail.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA 

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową http://szczesliwestopki.pl

 2. Do składania zamówień nie jest konieczne posiadanie Konta w Sklepie internetowym.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do: 

 1. wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku; 

 2. podania danych niezbędnych do złożenia zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu, a także – w przypadku podmiotów nie będących konsumentami – nazwa firma oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile dane te nie zostały podane przez Klienta przy założeniu Konta;

 3. wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji; 

 4. wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w ust. 3 pkt b) powyżej;

 5. wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.

 1. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych
  i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
   

 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

 3. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 4. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

 5. Na stronie z podsumowaniem zamówienia Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionych Towarów wraz z kosztami przesyłki, o wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności, o prawie odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu zakupionego Towaru leżących po stronie Klienta oraz o danych Sprzedawcy.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia. 

 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu. 

 8. W sytuacji braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę całości zamówienia
  z przyczyn przez niego niezawinionych Sprzedawca jest obowiązany poinformować o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo:

  1. dokonać wyboru innego Towaru znajdującego się w ofercie Sprzedawcy;

  2. wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia;

  3. zrezygnować z realizacji całego zamówienia.

 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy osobnej wiadomości elektronicznej potwierdzającej realizację zamówienia.

 10. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sprzedawcę poprzez wystawiane faktur VAT lub paragonów fiskalnych – stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 

 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób: 

  1. za pobraniem – przy odbiorze zamówienia;

  1. przelewem – w formie przedpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia;

  2. gotówką – przy wyborze opcji odbioru osobistego

 1. W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.

 2. W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zobowiązany jest on do poniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość wskazana jest
  w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności.
   

 4. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem. 

 

 1. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

 

 1. Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy - wysyłka możliwa jest jedynie na terytorium Polski.

 2. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta:

  1. za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost;

  2. .za pośrednictwem kuriera;

 3. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w sklepie Happy Feet – Obuwie Dziecięce mieszczącym się w Przeciszowie, ul. Długa 160.

 4. Koszty wysyłki Towarów przez Sprzedawcę wynoszą:

 1. za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost:

po przedpłacie: 9,90 zł

 1. za pośrednictwem kuriera:

za pobraniem: 14,90 zł

po przedpłacie: 12 zł

 1. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 2. Przed odebraniem przesyłki, Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby wydającej przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
   

 3. Klient – po odebraniu przesyłki w paczkomacie Inpost – ma obowiązek dokonać sprawdzenia, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu. 

 4. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar. 

 5. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych i jest liczony do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta w sposób przez niego wybrany w trakcie składania zamówienia.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Towaru. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w jeden ze wskazanych poniżej sposobów, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:

 1. drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: szczesliwestopki@gmail.com;

 2. za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli listem poleconym na adres Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce,
  ul.Długa 160, 32-641 Przeciszów ,
  z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”;

 3. osobiście – w sklepie Happy Feet – Obuwie Dziecięce, ul. Zaborska 9, 32-600 Oświęcim.

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem wzór formularza odstąpienia od umowy.

 2. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji elektronicznej niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedawcy zakupiony Towar, a Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi

 

 1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają rękojmi.

 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:

 1. wymiany towaru na nowy;

 2. naprawy towaru;

 3. obniżenia ceny;

 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;

 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 1. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę albo, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów.

 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Towaru.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcę oraz opisem reklamacji.

 4. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres: Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów.

 5. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem formularz reklamacyjny.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.

 7. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

 8. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klientów o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta oraz komunikatu na stronie głównej Sklepu internetowego. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Klient może usunąć Konto z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Klient nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.

 3. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

 4. Zmiana danych osobowych lub danych kontaktowych Sprzedawcy nie wymaga stosowania przez Sprzedawcę procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Sprzedawca jest jednak zobowiązany powiadomić Klientów o takich zmianach.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07. 2016 roku.

 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Edyty Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, pod którym można się ze Sprzedawcą skontaktować to: szczesliwestopki@gmail.com.

 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do przedmiotowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 4. Gdy w następstwie złożonej przez Kupującego będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

  a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

  b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  W przypadku, o którym mowa w pkt a), przedsiębiorca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego przedsiębiorcy. Jeżeli Sprzedawca nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 7. Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.

   

 

 

 

 

 

Newsletter
Zarejestruj się w sklepie aby otrzymać stały rabat 5%. Zapisz się do newslettera by mieć informacje o promocjach i nowościach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl